Garageföreskrifter


BRF Essinge Port | Föreskrifter för garageplats

Användandet av garageplatsen regleras huvudsakligen i det avtal om garageplats som tecknas mellan medlem och föreningen.

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller hyra ut garaget/garageplatsen i andra hand utan styrelsens medgivande. Kölista föres av styrelsen.

1. Parkering i garageplanet får endast ske på markerad, numrerad och uthyrd plats.

2. På garageplats får endast parkeras motorfordon (bil eller motorcykel) som är brand- och stöldförsäkrat. Fordonet skall vara låst. Fordon får inte vara uppställt på domkraft, bockar el. dyl.

3. Vid städning eller annat underhåll av garaget på styrelsens anmodan ska garageplatsen frigöras.

4. Enligt gällande brandföreskrifter får gasbehållare, sprayburkar och brandfarliga vätskor ej förvaras i öppna garageplan. Användandet av reparationsverktyg som t.ex. svetsaggregat och lödverktyg är förbjudet. Reservdunk skall förvaras i låst fordon.

5. Rökning är absolut förbjuden.

6. Fordonstvätt och motortvätt är ej tillåten.

7. Endast smärre, akuta reparations- eller justeringsarbeten får utföras som t. ex. däcksbyte på grund av punktering och byte av tändstift.

8. Förvaring av fordonstillbehör, däck, reservdelar och andra lösa föremål är ej tillåten.

9. Bilplatsinnehavaren svarar för alla skador inom garaget (inkluderande läckage av olja el. dyl.) som vållas av innehavaren, dennes hushållsmedlemmar eller av denne anlitade personer, samt att bekosta eventuell sanering som föreningen tvingas genomföra till följd av detta.

10. Vid in- och utpassering säkerställa att obehöriga inte släpps in i garaget. Garagenyckel och garageöppnare får ej lämnas ut till obehöriga.

11. Ingen annan verksamhet får förekomma på garageplanet annat än inom ramen för dessa föreskrifter.

12. I allt övrigt gäller Jordabalkens regler om lokalhyra (JB 12:56 o. följ.) innebärande bl. a. att garageplats endast får användas för avsett ändamål, att god sed i hyresförhållande skall iakttagas och att ev. tvister mellan Föreningen och garageplatsinnehavaren skall hänskjutas till hyresnämnd.

13. Observera att du är skyldig att säga upp din garageplats när du flyttar detta görs inte automatiskt.

Dessa föreskrifter är antagna av Brf Essinge Ports styrelse och gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 2023-01-22 av Ulf Nyström.